Bilberry 10000 mg.

Bilberry 10000 mg.

บิลเบอร์รี่ บำรุงเซลล์ประสาทตา (Retina) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น
ลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา ช่วยลดอาการเสื่อมที่มักจะเกิดกับเซลล์ดวงตา
เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ต้อเนื้อ เป็นต้น

    ฿990.00ราคา